Tai Pham
 

TừHình10 ý tưởng mới nhất
1 - MerGeMẹ ghẻ cũng hợp nhất tụi gà lại nữa :)
2 - MysteRious@ my- mi, ste- teo, rious- rồi ớ: MI bị TEO RỒI Ớ !
3 - BLaTant@ BLA- ba la , tant- tát: Ba la rồi bị ăn tát là điều đương nhiên ^^
4 - MuD@mud- mút: Bùn đấy mút đi!
5 - ADmission@ ad- admin, mission: nhiệm vụ: AD yêu cầu làm MISSION và hứa sẽ được KẾT NẠP
6 - RakeRAKE những con RAT có RATE sinh sống = 0 % 
7 - TiMiD@ T M D: Tôi muốn dê nhưng mà nhút nhát quá ^^
8 - ReTail @ tail- bán lẻ, đuôi: Bán lẻ cái đuôi 
9 - CapTurebị capture vì lấy capital :)
10 - DeViCehand :) anh Phương