Dịch Tiếng Anh

Mỗi ngày chỉ cần dịch một câu thôi, và bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì sự tiến bộ của mình.

[wpsp]