ambulance

ambulance /ˈæmbjələns/ n. xe cứu thương
# You should call an ambulance immediately.

Leave a Reply

2 Comments on "ambulance"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
1 year 1 month ago

@ eM Bia LoN Sao rủ anh đây uống đến mức gọi xe cứu thương thế này (một thanh niên say đến mức phải nhập viện cho hay)

Member
10 months 27 days ago

@ ẵm bợ lên xe cứu thương.

wpDiscuz