ambulance

ambulance /ˈæmbjələns/ n. xe cứu thương
# You should call an ambulance immediately.

Leave a Reply

1 Comment on "ambulance"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
10 months 15 days ago

@ eM Bia LoN Sao rủ anh đây uống đến mức gọi xe cứu thương thế này (một thanh niên say đến mức phải nhập viện cho hay)

wpDiscuz