O'star Lee Circular

CirCuLar [ˈsɜːkjələ(r)] (n): giấy báo (gửi cho khách hàng ).

b3e22ef8-260d-482b-bc80-517b12a6f5d8
@ (phần phiên âm)

—-> s_k_l_: Sống không lo ngồi lò rò đọc giấy báo.
# The circular will contain key financial information to help investors.

^.^

Leave a Reply

1 Comment on "Circular"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
chelspeed27
Member
5 months 5 days ago

@ Sống Có Lo, giấy báo nợ :v

wpDiscuz