DiSTiCTion

DiSTiNCTion /dɪˈstɪŋkʃən/ (n) nét đặc biệt, sự khác biệt

distinction
@Di Sti NCT ion > Lớn rồi, mà còn Đi Sờ Ti Những Con Thỏ Tí Hon ^^! thật là một sự khác biệt ;))
# There’s a clear distinction between the dialects spoken in the two regions.

Leave a Reply

3 Comments on "DiSTiCTion"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Member
4 years 1 month ago

@ DI- đi, s- sở, ti- thú, nc- nói chuyện, t- thỏ , ion- mi nhon: ĐI SỞ THÚ NÓI CHUYỆN VỀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CON THỎ MINHON

Anny Hồng Thắm
Editor
2 years 8 months ago

Distiction: DiSTiCTiOn.

ĐỘC là mục đích SÁNG TẠO riêng biệt ra những CÔNG THỨC lạ^^

thangngoc0608
Member
2 years 4 months ago

dis~/                        : this (cái này)

tic ~/ (nghe như là) :tích –(tắc

tion ~/                       :tiền

Cái này (Dis) trong tích–(tắc (Tic) có thể tạo ra tiền )–  (tion).thật sự  rất khác biệt

wpDiscuz