grocery (store)

grocery (store) /ˈgrəʊs(ə)ri stɔː/ n. tiệm tạp hóa

pd_grocery_070629_ms
# Go to the grocery store; you will find it.

Leave a Reply

4 Comments on "grocery (store)"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
phut59quyquang
Member
2 years 5 months ago

#There is a grocery store near my house. I always buy “oishi” and candy at there.

nguyentanloc
Editor
1 year 11 months ago

Gà Ri ta đường đường là Ông tổ của XE (ce) bán cà RY mà lại bị mần thịt bán cho tiệm tạp hóa các người sao

pikeman286
Member
11 months 28 days ago

@ Đến TIỆM TẠP HOÁ mua 9 (g) cái RỔ (RO) về để cho vợ XÉ (CE) gà RI (RY).
# i’m at the grocery to buy chickens.

DINH HUU KHANH
Member
11 months 21 days ago

Gà trong hàng tạp hoá nói róc (groc) em rồi yêu

wpDiscuz