grocery (store)

grocery (store) /ˈgrəʊs(ə)ri stɔː/ n. tiệm tạp hóa

pd_grocery_070629_ms
# Go to the grocery store; you will find it.

Leave a Reply

4 Comments on "grocery (store)"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
phut59quyquang
Member
2 years 10 months ago

#There is a grocery store near my house. I always buy “oishi” and candy at there.

nguyentanloc
Editor
2 years 4 months ago

Gà Ri ta đường đường là Ông tổ của XE (ce) bán cà RY mà lại bị mần thịt bán cho tiệm tạp hóa các người sao

pikeman286
Member
1 year 4 months ago

@ Đến TIỆM TẠP HOÁ mua 9 (g) cái RỔ (RO) về để cho vợ XÉ (CE) gà RI (RY).
# i’m at the grocery to buy chickens.

DINH HUU KHANH
Member
1 year 4 months ago

Gà trong hàng tạp hoá nói róc (groc) em rồi yêu

wpDiscuz