invisible

/in’vizəbl/(adj): tính vô hình, không thể trông thấy được
# the aircraft is designed to be invisible to radar
invisible-bridge-003-730x434

Leave a Reply

5 Comments on "invisible"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
t0cdai114
Member
2 years 9 months ago

in”in” cái ví”vi” và cây si”si” lên lưng  con bồ “ble” mà nó không thể thấy dc

 

Phu Quach
Member
2 years 6 months ago

invisible = i v s b = ai vẽ sao băng vô hình

Fantastu
Editor
2 years 4 months ago

Ai(i) nói(N) với(V) bạn(B) là(L) hồn ma không thể nhìn thấy được?
It’s raining and I can’t see that building is big and tall like in normal weather.

UP Rich
Member
2 years 1 month ago

invisible= in +vision+ble

leminhdai
Member
1 year 1 month ago

@ Xin(in) được cái tivi tele(visi)on để xem Euro với bố (ble) mà nó lại có cái màn hình có tính trong suốt, tàng hình =>xem sao đây?!?

wpDiscuz