plOUGH

/plaʊ/   (v) Cày ruộng, xới đất

PlOUGH mệt cả ngày ngoài đồng nên đã bị COUGH, may mà chưa bị đao.
#The farmer led the buffalo to the field to plough his land.

Leave a Reply

3 Comments on "plOUGH"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
4 years 1 month ago

@ P Lou Gh : Bờ Lau này gồ Ghề quá. Cày mãi ko phẳng :D

Member
2 years 7 months ago

ra bờ ruộng lau cuốc chuẩn bị cày thôi

wpDiscuz