reserve

Reserve  /ri’zЗ:v/ (n,v) dự trữ; để dành; đặt trước; đăng ký trước; sự dự trữ; sự để dành…

Leave a Reply

6 Comments on "reserve"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
2 years 4 months ago

I reserve my whole life for you

Member
2 years 4 months ago

Reserve = re ser ve —> khi vàng rẻ(re) người ta sẽ(ser) mua về(ve) “dự trữ”, chờ giá vàng lên thì bán ra.

Editor
2 years 3 months ago

mua mì gói loại  RẺ mang VỀ cho Sir( SER) dự trữ mau, công ty sắp phá sản rồi

 

Member
1 year 9 months ago

I go to the market to reserve for tomorow.

DINH HUU KHANH
Member
1 year 2 months ago

@ Rể sợ vợ đi nhặt ve chai nên dự trữ tiền từ khi chưa đám cưới.

Member
1 year 1 month ago

@ RESERVE = R S V :  Thịt Rắn, Sóc, Vịt cần được dự trữ (reserve) ở nơi đông lạnh .

wpDiscuz