up

up adv.; prep. /Λp/ ở trên; lên trên; lên

arrow-clip-art-258490

 

Leave a Reply

1 Comment on "up"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Editor
2 years 9 months ago

@bị lũ bạn (úp) cả chậu nước lên đầu

wpDiscuz